НАЧАЛО ЗА НАС БИОЕНЕРГИЯ ПРОДУКТИ КОНТАКТИ
English Italiano Български Eλληνικά

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА проект BG051PO001-2.3.03-0332

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА

проект BG051PO001-2.3.03-0332 - "Подобряване на условията на труд на работни места в АХИРА АД" по договор № ESF-2303-06-11023


ПРЕЗ ДЕВЕТИ  ПРОЕКТЕН МЕСЕЦ:


В производствената база на "АХИРА" АД се въведе в експлоатация нова аспирационна система, която  осигурява подобряване на  условията на труд при производството на дървесни пелети и   постигането на по-добро качество на произвежданата продукция.

Доставката и монтажът на аспирационната система, състояща се от:

беше извършено от фирма изпълнител "Клима Трейд инженеринг" ООД. В рамките на договореностите между страните изпълнителят проведе обучение на техническият персонал за правилна експлоатация и безопасна работа с новото оборудване.

Вентилационната система бе въведена в редовна експлоатация след успешно преминати 72 часови изпитателни проби,  проведени от комисия от представители на АХИРА АД и на "Клима Трейд инженеринг" ООД.

Общият ефект от модернизираната аспирационна система е подобряване факторите на работната среда чрез значително намаляване на запрашеността, нивото на парата и температурата в работните помещения. По този начин се подобряват не само условията за полагане на здравословен и безопасен труд, но се подобряват процесите, свързани с околната среда чрез намаляване на изхвърляните прахови емисии

26.07.2014


"Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. "АХИРА" АД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европеиския съюз или Агенция по заетостта."

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

«РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ» 2007г. – 2013г.


ПРОЕКТ BG051PO001--2.3.03-0332-C0001

„Подобряване условията на труд на работни места в АХИРА АД”   

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,