НАЧАЛО ЗА НАС БИОЕНЕРГИЯ ПРОДУКТИ КОНТАКТИ
English Italiano Български Eλληνικά

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА проект BG051PO001-2.3.03-0332

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА

проект BG051PO001-2.3.03-0332 - „Подобряване на условията на труд на работни места в АХИРА АД” по договор № ESF-2303-06-11023


ПРЕЗ ТРЕТИ  ПРОЕКТЕН МЕСЕЦ СЕ ИЗПЪЛНЯВА:

по Дейност 1 - Избран е изпълнител за доставка на канцеларски материали                

по Дейност 2 - Избран е изпълнител, подписан е договор за извършване на Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в АХИРА АД.

по дейност 3 - Подготовка на дейността,  Избран е изпълнител за доставка и монтаж на оборудване /по 1 оферта/, подготвя се договор.

по дейност 4 - Избан е изпълнител за доставка на ЛПС и работно облекло /по 1 оферта/   

по дейност 9 - Избран е изпълнител за изработката на информационна табела и стикери за ЛПС и работно облекло. Направена е публикация във в-к Марица, на 22.01.2014.  Публикувана е актуална информация за проекта на сайта на фирмата.  


31.01.2014


„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „АХИРА” АД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европеиския съюз или Агенция по заетостта.”ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

«РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ» 2007г. – 2013г.


ПРОЕКТ BG051PO001--2.3.03-0332-C0001

„Подобряване условията на труд на работни места в АХИРА АД”   

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на