НАЧАЛО ЗА НАС БИОЕНЕРГИЯ ПРОДУКТИ КОНТАКТИ
English Italiano Български Eλληνικά

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА проект BG051PO001-2.3.03-0332

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА

проект BG051PO001-2.3.03-0332 - "Подобряване на условията на труд на работни места в АХИРА АД" по договор № ESF-2303-06-11023


ПРЕЗ ОСМИ ПРОЕКТЕН МЕСЕЦ СЕ ИЗПЪЛНЯВА:


Дейност 3 - Модернизация: Приключена. Аспирационната система е въведена в редовна експлоатация - проведените 72 часови изпитвания са успешни. Протокол от 25.07.2014г.

Дейност 6 - Сертифициране на СУ за съответствие с OHSAS 18001:2007: Приключена. Издаден е сертификат за  за съответствие с OHSAS 18001:2007, рег. № С33376. Подписан приемо-предавателен протокол от 24.07.2014г.

Дейност 7.2. Обучение на вътрешни одитори по OHSAS 18001:2007: Приключена. Проведено е обучение на двама вътрешни одитори по OHSAS 18001:2007. Издадени са поименни сертификати - 2 бр. Приемо-предавателен протокол от 24.07.2014г.

Дейност 8 - Информиране и публичност: Поддържане актуална информация за проекта на интернет страницата на дружеството www.ahira.eu 31.07.2014


"Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. "АХИРА" АД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европеиския съюз или Агенция по заетостта."

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

«РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ» 2007г. – 2013г.


ПРОЕКТ BG051PO001--2.3.03-0332-C0001

„Подобряване условията на труд на работни места в АХИРА АД”   

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на