НАЧАЛО ЗА НАС БИОЕНЕРГИЯ ПРОДУКТИ КОНТАКТИ
English Italiano Български Eλληνικά

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА проект BG051PO001-2.3.03-0332

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА

проект BG051PO001-2.3.03-0332 - „Подобряване на условията на труд на работни места в АХИРА АД” по договор № ESF-2303-06-11023


ПРЕЗ СЕДМИ ПРОЕКТЕН МЕСЕЦ СЕ ИЗПЪЛНЯВА:


Дейност 3 – Модернизация: В процес на изпълнение

Дейност 5 – Разработване и внедряване на СУ: Приключена. Подписан приемо-предавателен протокол от 26.06.2014г.

Дейност 7.1. Обучение по OHSAS 18001:2007: Приключена, проведено е обучение на персонала.

Дейност 8 – Информиране и публичност: Поддържане актуална информация за проекта на интернет страницата на дружеството www.ahira.eu


30.06.2014„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „АХИРА” АД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европеиския съюз или Агенция по заетостта.”


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

«РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ» 2007г. – 2013г.


ПРОЕКТ BG051PO001--2.3.03-0332-C0001

„Подобряване условията на труд на работни места в АХИРА АД”   

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на