НАЧАЛО ЗА НАС БИОЕНЕРГИЯ ПРОДУКТИ КОНТАКТИ
English Italiano Български Eλληνικά

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА проект BG051PO001-2.3.03-0332

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА

проект BG051PO001-2.3.03-0332 - „Подобряване на условията на труд на работни места в АХИРА АД” по договор № ESF-2303-06-11023


ПРЕЗ ПЕТИ ПРОЕКТЕН МЕСЕЦ СЕ ИЗПЪЛНЯВА:

по Дейност 2 - В процес на разработване е Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в АХИРА АД.

по дейност 3 – В процес на изпълнение са дейностите по доставка и монтаж на оборудване

по дейност 4 – В процес на изпълнение е договора за доставка  на ЛПС и работно облекло.

по дейност 5-  Изпълнява се подготовка на дейността. Изпратени са искания за оферти. Получени са офертите.

по дейност 9 -  Публикувана е актуална информация за проекта на сайта на фирмата.  

31.03.2014


„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „АХИРА” АД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европеиския съюз или Агенция по заетостта.”ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

«РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ» 2007г. – 2013г.


ПРОЕКТ BG051PO001--2.3.03-0332-C0001

„Подобряване условията на труд на работни места в АХИРА АД”   

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на