НАЧАЛО ЗА НАС БИОЕНЕРГИЯ ПРОДУКТИ КОНТАКТИ
English Italiano Български Eλληνικά

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА проект BG051PO001-2.3.03-0332

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА

проект BG051PO001-2.3.03-0332 - „Подобряване на условията на труд на работни места

в АХИРА АД” по договор № ESF-2303-06-11023


ПРЕЗ ШЕСТИ ПРОЕКТЕН МЕСЕЦ СЕ ИЗПЪЛНЯВА:


Дейност 3 – Модернизация: Проведени 72 часови изпитвания на оборудването. Съставен Констативен протокол, където е отразено незадоволителна аспирация. Подписан анекс за отстраняване на проблемите за сметка на изпълнителя и удължаване на срока на договора с 60  дни.

Дейност 5 – Разработване и внедряване на СУ: В процес на разработване на документите на системата.

Дейност 6 – Сертифициране на СУ: В процес на избор на изпълнител по ПМС 69, чл. 9

Дейност 8 – Информиране и публичност: Поддържане актуална информация за проекта на интернет страницата на дружеството www.ahira.eu

31.05.2014
Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „АХИРА” АД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европеиския съюз или Агенция по заетостта.”

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

«РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ» 2007г. – 2013г.


ПРОЕКТ BG051PO001--2.3.03-0332-C0001

„Подобряване условията на труд на работни места в АХИРА АД”   

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на