НАЧАЛО ЗА НАС БИОЕНЕРГИЯ ПРОДУКТИ КОНТАКТИ
English Italiano Български Eλληνικά

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА проект BG051PO001-2.3.03-0332

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА

проект BG051PO001-2.3.03-0332 - "Подобряване на условията на труд на работни места в

АХИРА АД" по договор № ESF-2303-06-11023


ПРЕЗ ДЕВЕТИ ПРОЕКТЕН МЕСЕЦ СЕ ИЗПЪЛНЯВА:

Дейност 1 - Организация и управление на проекта: Създаване на организация за  подготовка на ИОП Дейност 8 - Информиране и публичност: Поддържане актуална информация за проекта на интернет страницата на дружеството www.ahira.eu

31.08.2014г.15.09.2014"Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. "АХИРА" АД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европеиския съюз или Агенция по заетостта."

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

«РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ» 2007г. – 2013г.


ПРОЕКТ BG051PO001--2.3.03-0332-C0001

„Подобряване условията на труд на работни места в АХИРА АД”   

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,