НАЧАЛО ЗА НАС БИОЕНЕРГИЯ ПРОДУКТИ КОНТАКТИ
English Italiano Български Eλληνικά

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА проект BG051PO001-2.3.03-0332

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА

проект BG051PO001-2.3.03-0332 - "Подобряване на условията на труд на работни места в АХИРА АД" по договор № ESF-2303-06-11023
На 20.05.2014г., в регионален офис Пловдив на ГД " ЕФМП",  " АХИРА" АД внесе  документи за Искане за междинно плащане, което обхваща периода 01.11.2013-19.05.2014г.

След обстоен преглед на окомплектоваността на ИМП, документите бяха приети и стартира обработката по верификация на средства.

На 15.07.2014г., Договарящият орган, изпрати писмо, с което информира дружеството, за допуснати нередности по документецията, свързана с тръжна процедура, по определяне на изпълнител по процедура с предмет " Извършване на анализ  на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност". В случай, на неоспорване на констатациите, ДО ще пристъпи към намаляване на сумата, посредством финансова корекция от 25% от дейност " Извършване на анализ  на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност".

На 23.07.2014г. "Ахира" АД изпрати своите възражения, с които успорва намеренията на Агенция по заетостта, да наложи корекциии. Дружествоото представи допълнителна информация, като доказателство за коректност, в избора на изпълнител.

На 05.08.2014г.  Договарящият орган изпрати писмо, с което съобщава на бенифициента, че приема представените доказателства и в резултат,  коригира финансовата корекция от 25% на 10% върхи вериифицираните средства за   дейност " Извършване на анализ  на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност".

На 22.08.2014г. "Ахира" АД получи писмо, с което Агенция по заетостта, потвърждава, че след извършена техническа и финансова проверка на всички представени от бенифициента документи към подадено искане за междинно плащане с отчетени разходи на стойност  36 841,24 лв., в рамките на одобрения бюджет, съгласно подписан договор за безвъзмездна финансова помощ № ESF-2303-06-11023, като допустими разходи  се определят 33 891,24 лв. И като неверифицирани- разходи в размер на 2 950,00 лв.

Изплащанет на безвъзмездната финансова помощ по подадено ИМП ще бъде извършено в срок от 10 работни дни след верифициране на разходите от договарящия орган при условие на  ал.2, чл.5 от ПМС №179/10.08.2010Г.

 На 10.09.2014г. по сметката на дружеството са преведени 33 891,24 лв.
15.09.2014"Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. "АХИРА" АД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европеиския съюз или Агенция по заетостта."

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

«РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ» 2007г. – 2013г.


ПРОЕКТ BG051PO001--2.3.03-0332-C0001

„Подобряване условията на труд на работни места в АХИРА АД”   

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,