НАЧАЛО ЗА НАС БИОЕНЕРГИЯ ПРОДУКТИ КОНТАКТИ
English Italiano Български Eλληνικά

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА проект BG051PO001-2.3.03-0332

"АХИРА" АД , в качеството си на бенефициент по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", схема Безопасен труд УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ дейностите по проект

№ BG051PO001-2.3.03-0332  "Подобряване условията на труд на работни места в "АХИРА" АД, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.


В рамките на изпълнение на договора за БФП  № ESF-2303-06-11042.  се извършиха следните дейности:


1. Организация  и управление на проекта

2. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в  включително "АХИРА" АД, измерване факторите на работната среда;

3. Модернизация и надграждане на съществуващи обекти;

4. Закупуване на предпазни средства и специално работно облекло;

5. Разработена и внедрена е Система за управление в съответствие с изискванията на BS OHSAS 18001:2007;

6. Сертифицирана е Системата за управление за съответствие с BS OHSAS 18001:2007

7. Обучение на служителите на "АХИРА" АД за прилагане на изискванията на BS OHSAS 18001:2007;

8. Информиране и публичност.

С това ръководството на "АХИРА" АД  постигна съответствие с общите и специфични цели на Оперативната програма  относно подобряване условията на труд при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа; адаптиране на управленските процеси към нов подход при регламентирането и нормирането на труда и изграждането на съвременна система от трудови стандарти; повишаване на производителността на заетите; спомагане усъвършенстването на организацията на трудовата дейност в дружеството и създаване на предпоставки за повишаване производителността на труда и намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания; повишаване на ефективността на работните процеси и производителността на труда чрез създаване на условия за рационално използване и организация на трудовите, материалните и финансови ресурси.

Бюджетът на проекта е с максимална обща стойност  95 171,45 лв.



Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европеиския социален фонд.


"АХИРА" АД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта.

           30.09.2014г.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

«РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ» 2007г. – 2013г.


ПРОЕКТ BG051PO001--2.3.03-0332-C0001

„Подобряване условията на труд на работни места в АХИРА АД”